Vol678女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍红色皮短裙配黑丝裤袜诱惑写真76P杨晨晨画语界

Vol678女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍红色皮短裙配黑丝裤袜诱惑写真76P杨晨晨画语界

[2]宜用生犀饮,清解其热也。[2]若跌打损伤,其耳上下俱肿起,耳内之禁骨有伤,则见血脓水,耳外   瘀聚,凝结疼痛,筋结不能舒通,以致头晕眼迷,两太阳扶桑骨胀痛   ,颈项筋强,虚浮红紫,精神短少,四肢无力,坐卧不安,饮食少进   [3]以乌龙膏敷耳伤处,用丝棉裹导气通瘀锭塞耳内;内服人参紫金丹,   通瘀散肿;外再以八仙逍遥汤熏洗,消散虚浮肿痛。

点穴坐卧立直正,炷用蕲艾火珠良,灸病古忌入木火,今时通行一炷香。[2]手足阳经有原穴,手足阴经无原穴,阴之俞穴,即阴之原穴也。

 <4>若壅肿疼痛,宜内服正骨紫金丹,外贴万灵膏。【注】[1]目外眦者,乃近鬓前之眼角也。

[8]然风虽有五,其致病之由则有二:一曰外因,必因头风,其痛引目上  攻于脑,脑脂与热合邪,下注于目,而致两目忽然失明也,一曰内因  ,必因内伤脏腑,精气不上注于目,或先病左目,后及于右目,或先  病右目,后及于左目,左右相传,两目俱损也。 赤茯芩七分 羌活七分 天门冬一钱 五味子五分 人参七分 知母一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。

【注】[1]人有十二经,昼夜有十二时,每一经主一时。太阴中府三肋间,上行云门寸六许,云在任玑旁六寸,大肠巨骨下二骨,天府腋三动脉求,侠白肘上五寸主,尺泽肘中约纹是,孔最腕上七寸拟,列缺腕上一寸半,经渠寸口陷中取,太渊掌后横纹头,鱼际节后散脉里,少商大指端内侧,鼻衄刺之立时止。

 【注】[1]辘轳转关之证,因肝经风邪壅盛,以致二目睛珠旋转不定,与辘轳相  同,轻则瞳人偏斜,重则瞳人反背。初伤用冷烧酒一钟,于无意中望患者胸前一泼,被吃一惊,其气必一吸一呵,则内之热毒,随呵而出矣。

Leave a Reply